Názov projektu: Chodník Liptovský Hrádok - Dovalovo

Dátum predloženia ŽoNFP: 22. 3. 2010

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 1/PRV/MAS 13

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 26. 11. 2011

Opis projektu: Vybudovanie chýbajúcej časti chodníka pozdĺž štátnej cesty vedúcej z Liptovského Hrádku do mestskej časti Dovalovo. Celková dlžka zrekonštruovaného chodníka je 487,32 m. Novopostavený chodník premostený lávkou a v jednej časti spevnený zárubným múrom budú okrem chodcov využívať aj cyklisti a cykloturisti ako bezpečnú alternatívu k pohybu po okraji frekventovanej štátnej cesty.

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 43 023,89 € 

 | Archív