ázov projektu: Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy Liptovský Peter - Podtureň 

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu): 2. 12. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 21/PRV/MAS 13

Opis projektu:
Predmetom projektu je rekonštrukcia chodníka pri bytových domoch, ktorý je v súčasnosti v zlom technickom stave v dôsledku výstavby novej kanalizácie realizovanej v rokoch 2006 a 2007. Súčasťou projektu je CTT regionálneho významu Liptovský Peter - Podtureň značená modrou farbou. Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy je 3,6 km, z toho 2,55 km vedie KÚ Liptovský Peter. 

Celkové náklady na projekt: 49 871,46€ 

 
 | Archív