Názov projektu: Stavebné úpravy chodníka na ulici Partizánskej v Liptovskom Hrádku s vyznačením cykloturistickej trasy 

Dátum predloženia ŽoNFP: 2. 12. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 21/PRV/MAS 13

Opis projektu: Predmetom projektu je označenie cyklotrasy Liptovský Hrádok - Hradská hora, ktorá vedie existujúcou komunikačnou sieťou bez potreby stavebných úprav a rekonštrukcia chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie v južnej časti mesta na ulici Partizánskej v Liptovskom Hrádku. Chodník bude rekonštruovaný v dlžke 441 m a šírke 2 m, na kryt chodníka a vjazdov bude použitá zámková dlažba. Nástupným bodom CTT Liptovský Hrádok - Hradská hora je križovatka ulice Partizánskej a ulice Pod lipami. Cyklotrasa končí pri kaplnke Ducha Svätého v Dovalove, jej celková dĺžka je 7,8 km. 

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 50 000€ 

Fotografie z monitorovacej návštevy projektu 10. 6. 2013
 | Archív